Anraku
A JODO SHU ÖT KÍNAI MESTERE

HONEN SHONIN 1175-ben alapította meg Japánban az első független Tiszta Föld Iskolát, a Jodo Shut. Tanítását öt kínai mester munkásságára alapozta. Ezek a következők:

TAN LUAN (DONRAN, 476-542)

A Jodo Shu, valamint a kínai Tiszta Föld Iskola első pátriárkájának tekinti. Fő munkája a Wang-sheng Lun Chu, Vasubandhu esszéjének kommentárja. A Wu-tai Shan mellett élt. Egyszer egy súlyos betegségből meggyógyulva elhatározta, hogy felkutatja az örök élet elixírjét. Mivel úgy hírlett, hogy Tao Hung-ching (452-536), egy délen lakó Taoista Mester az elixir birtokában van, felkereste a Mestert, akitől megkapta a Hsien Ching (Halhatatlanok Sutrája) c. művet, tíz chuan-ban (fejezet) írva. Északra való visszamentében találkozott Bidhiruci buddhista szerzetessel, aki elmondta neki, hogy a buddhizmusban van egy módszer örökkétartó életet elérni, mely módszer különb a taoistákénál. (Lao Tze és Chuang Tze korában még a taoisták szellemi halhatatlanságot kerestek, de Chin Shi Huang-ti császár kora után már testi halhatatlanságra törekedtek. ) Bodhiruci megajándékozta őt a Meditációs Sutra általa készített fordításával. Ezután Tan Luan elégette a taoista szövegeket.
Egész életét a Tiszta Föld tanításának szentelte. Tanítása szerint a Tiszta Föld transzcendentális, kívül van a Samsarán, ezért az itt való születés nem születés a földi értelemben, hanem az Öröklét elnyerése. (Ez a tanítás Shakyamuni Buddha eredeti tanítása az Amataya Dhatuya-ról, a Halhatatlansáág Birodalmáról.) A Sukhavatiba belépők Mahabodhisattvák lesznek.Tan Luan szerint a Tiszta Föld gyakorlata ötrétű:

1.Meghajlás (leborulás) Amitabha és a két Bodhisattva előtt.
2. A Név recitálása (Namo A-mi-to Fo)
3. Elhatározás a Tiszta Földön való születésről.
4. Meditáció a Tiszta Földről, Amitabharól és a két Bodhisattváról.
5. Az erény széthintése (parinamana) a lények között.

Tan Luan mindenek előtt a Név recitálásának fontosságát tanította. Halálakor háromszáz tanítványa állta körül Amitabha Nevét recitálva.

TAO CHO (DOSHAKU, 562-645)

Fő írásműve az An-lo-chi (Esszé-gyűjtemény a Nyugati Paradicsomról) Eredetileg a szubsztancialista Nirvana Iskola (Nieh-pan Tsung) szerzetese volt, mely a Mahaparinirvana Sutrára alapozta tanítását. Ennek megfelelően tanította a Négy Gunaparamitát, és a mindenkiben meglévő Buddha-természetet. 48 éves korában Tan Luan sírfeliratát olvasva azonnal áttért a Tiszta Föld követésére.
A "Bölcsek Útja"-val szemben mindenhol a Tiszta Földet tanította.
Naponta hetvenezerszer ismételve a Nien-fo - t, leborulásokat végzett Amitabha szobra előtt, füstölőpálcákat felajánlva. Ő vezette be az imafüzér (mala) használatát az Amidizmusba. Ő volt az, aki a "Bölcsek Tanításá"-val szemben világosan megkülönböztetve az Amidizmust, lerakta annak alapjait.
A Végtelen Élet Sutráját és a Meditációs Sutrát összevetve arra a meggyőződésre jutott, hogy még a leggyengébb képességű vagy alacsony erkölcsi szinten álló ember is eljuthat a Tiszta Földre Amitabha kegyelme folytán. Felismerte, hogy az a korszak, amelyben élünk, a Dharma Eltűnésének Korszaka (Mo-fa), és a Samsarából való szabadulásra más módszer nincs, csak a Nien-fo.

SHAN TAO (ZENDO,613-681)

legfőbb írása a Kuang-ching Su, vagyis a Meditációs Sutra Kommentárja. E munkájában írja, hogy a Tiszta Földre öt gyakorlat vezet:

1. A Nien-fo, vagyis Amitabha Nevének recitálása.
2. A Sutrák recitálása.
3. Amitabháról való meditáció.
4. Amitabha képmásának tisztelete.
5. Amitabhát dicsőítő himnuszok, énekek.

A fenti ötöt két részre osztotta: az első részbe tartozik a Nien-fo, a másodikba a többi négy. Azért osztotta be így, hogy kiemelje a Nien-fo fontosságát. Tanította, hogy egy megfelelően, osztatlan figyelemmel kiejtett Namo A-mi-to Fo nyolcvan kalpa (aeon) alatt felhalmozott bűntől szabadít meg. Emellett tanácsolta a négy többi gyakorlat végzését is. Szorgalmasan látogatta Tao Cho magyarázatait az Amitayur Dhyana Sutráról és gyakorolta az abban leírt 16 meditációt, később azonban elvetette ezeket a gyakorlatokat, helyesebben, csak kiegészítő gyakorlatoknak tekintette őket a Nien-fo-hoz.
Ahogy a Meditációs Sutrához írt kommentárjában kijelenti:

" A Buddha kiterjeszti hatalmas könyörületét azok felé, akik a legtöbbet szenvednek, Amitabha Buddha gyengéd szeretetet érez és megkönyörül a megcsalatottakon, a tisztán nem látókon. Ezért szivesen fogadja őket az Ő Tiszta Földjén. Ha nem mentene meg valakit aki fuldoklik, miért mentené meg azt aki a folyó partján pihen."

Shan Tao szerint ma, a Dharma Eltűnésének Idején, mind ilyen tisztán nem látó személyek (bonpu) vagyunk. Ezért a recitáció, melyről a Meditációs Sutra szól, mint a közönséges mindennapi emberek számára elérhető módszerről, a nekünk szóló módszer. Ezt erősíti meg a Végtelen Élet Sutrájában a 18. pranidhana (fogadalom ) is.
Shan Tao a Tiszta Föld Sutrákból több tízezer példányt nyomattatott és osztott szét, több ezer embert tanított a Tiszta Föld doktrinájára és gyakorlatára, ezáltal a Tiszta Földre vezetve őket. Halálakor számtalan csodálatos jel jelent meg. Amitabha inkarnációjaként tartják számon.

HUAI KAN (EKAN, 7.- 8. szd.)

Huai Kan Shan Tao tanítványa volt. Mesteréhez hasonlóan Samadhit ért el a Nien-fo gyakorlásának következtében. (Nien-fo san-mei). Ekan a meditativ Nien-fo-val szemben a recitativ Nien-fo nagy terjesztője volt. Mivel Shan Tao tanításait a kínai buddhizmus nem vette figyelembe, ő volt az, aki megőrízte és továbbadta Mestere tanításait.

SHAO KANG (SHOKO, ? - 805)

Shan Tao írásait olvasva tért át a Tiszta Föld követésére. Tizenöt éves korára már öt Sutrát memorizált, köztük a Lótusz-, és a Surangama Sutrát. Mikor Lo-yangban volt a Fehér Ló Kolostorában, fénysugarat látott szétáradni egy könyvből. Ez a könyv a "Megtérés a Nyugati Tiszta Föld Útjára" c. értekezés volt, amit Shan Tao írt.
Ezt követően Shan Tao jelent meg előtte és így szólt: "Tanításaimat követve számtalan érző lényt fogsz megmenteni. Erényes cselekedeteid meghozzák gyümölcsüket, és egy napon a Tiszta Földön fogsz születni."
Ezek után Amitabha Buddha szavait hallotta, melyek megerősítették Shan Tao szavait.
Wu-long hegyén egy Tiszta Föld kápolnát épített, és tanítványok kezdtek köré gyülekezni. Ahányszor a Mester kiejtette Amitabha Nevét, szavai nyomán egy-egy kis Amitabha Buddha jelent meg a levegőben.
"Ti, akik látjátok ezeket a Buddhákat - mondta a Mester, - biztosak lehettek abban, hogy a Tiszta Földön fogtok születni."
Mielőtt eltávozott volna, a Mester így szólt: "Szívetekből kell szeretni a Tiszta Földet, és el kell vetnetek Jambudvipa tisztátalan földjét." Ezután kölönböző szokatlan alakú fénysugarakat bocsájtva ki testéből, visszatért a Tiszta Földre. Követői a "Késői Kor Shan Taojá"-nak nevezték.

(HONEN SHONIN a fenti öt kínai Tiszta Föld Mestert nevezte meg, mint a JODO SHU öt kínai pátriárkáját. A Jodo Shu ezeknek a tanításaira épül, és ezeknek a hagyomány-vonalát viszi tovább. Az öt pátriárka közül SHAN TAO gyakorolta a legnagyobb hatást HONEN-re.)

Anraku