A TISZTA FÖLD ÉS A VÉDIKUS PARADIGMA


ARRA AZ ESETLEGES VÁDRA, hogy a Tiszta Föld tanítása nem más, mint visszatérés a Védikus paradigmához, a válasz az, hogy Buddha tanítása attól sohasem tért el.
A Védikus hagyományban a Buddhát Vishnu 9. avatarjának tartják, aki azért jött a világra, hogy az ahimsát, a nem-ártást tanítsa, hogy beszüntesse az állati áldozatokat, és a világrendet helyreállítsa.
Tanítását a Nikayak szerint Brahmayananak nevezte, és a Halhatatlanság Birodalmának (Amataya Dhatuya) elérését tanította: ezért szállt szembe a Samsara-lét démonával, Mara halál-démonnal.
Amikor a kínai vallási gondolkodók megkísérelték a Tiszta Föld Iskola tanításainak osztályba sorolását, teljesen figyelmen kívül hagyták - nem minden szándékosság nélkül - a Tiszta Föld Iskola acaryainak kommentatórikus írásait. Ezeket az iskolán kívül álló ch'an mesterek írásaival akarták helyettesíteni, és ílymódon a Tiszta Föld tanításból a Buddha pozitív tanításait kiszűrni.
Az iskola nyugati tanulmányozói nagyrészt elfogadták ezt a hamis beállítást, nem vévén még annyi fáradságot sem, hogy a Tiszta Föld Iskola tanításait összehasonlítsák a hinduista bhakti irányzatok tanításaival. Ilyen tanulmányok híjával azonban a Tiszta Föld tanítás meg nem érthető.
Tanulmányaim során arra a következtetésre jutottam, hogy a Tiszta Föld Iskola tanításai sokkal közelebb állanak a Vedikus bhakti irányzatokhoz, mint a negativista "buddhizmushoz".
Következtetéseimet mégjobban megerősítette Bhakti Ananda Goswami, egy vaishnava acarya - aki mélyen járatos a buddhológiában - értekezése: "Pure Land Buddhism, as Vaishnavaism."
Magam ilyen messzire nem mennék, de az mindenképpen bizonyos, hogy a Tiszta Föld tanítások és a vaishnava bhakti tanítások közös gyökerűek.
A Goswami (olyan ember, aki érzékei felett uralkodik) értekezésében különbséget tesz a Tiszta föld tradició és az athaista Theravada tradició között. Megállapítja, hogy a Mahayana eredetileg theisztikus volt, mely a végtelen Buddha-inkarnációkat tanította, és ezek az inkarnációk Lokesvara (Vishnu) inkarnációi.
Mint tudjuk, a Tiszta Föld Iskola tanítása szerint Lokeshvararaja Buddha a tanítója Dharmakara Bodhisattvának, aki később Amitabha Buddha lett. Lokesvarát (Vishnut) azonosítja az Adi-Buddhával, és a HRIH-vel, mely Amitayus Buddha gyökér mantrája (bija), ugyanakkor Vishnu egyik neve is (HARI). Shakyamuni Buddhát Amitayus (Bhalarama Lokéshvara) inkarnációjának tekinti. (Tehát Amitayus Buddha, aki Shakyamuniként jelent meg földünkön, mint az Örök Élet Buddhája, azért inkarnálódott, hogy megküzdjön a Halál-démon Marával, és minket az Örök Élet Birodalmába, az Amataya Dhatuyaba vezessen.)
Shakyamuni így azonos az Adi-Purushaval, a HRIH-AMITABHA-val, a Dharmakayaval, és a Bhagavan megszólítás (Vishnu egyik neve) is arra utal, hogy Vishnu inkarnáció.
Bhaladeva (Lokeshvara Vishnu) a Goswami szerint ugyancsak azonos Amitayus Buddhával.
Amitabha és Amitayus a "Szív Ura", vagyis nem más, mint a Paramatman. A "Szív" az esszenciát, a szubsztanciát jelenti.
A Goswami megjegyzi, hogy a Bhagavan nevet kizárólag Vishnunak, vagy inkarnációinak szokták adni.
A Buddha magát Tathaghatának nevezte, mások Buddhának, Bhagavannak, Bo Gautamanak (Gautama Úrnak) nevezték. Így a Bhagavan név valóban Vishnu avatarra utal.
A Goswami szerint a Tiszta Föld központja Mathurában volt, ahol Ashoka császár tanítójának tízezer szerzetese élt egy ashramban. Angkor Wat-ban és Angkor Thom-ban elválaszthatatlan egymástól a hindu és buddhista bhakti kultusza. Angkor Thom templomát a Bodhisattva Lokeshvara enigmatikus maszkja koronázza.
Mindehhez hozzátenném, hogy Krishna fejdísze pávatollakból áll, Amitábhanak pedig a páva a madara. A vaishnava tanítások szerint világunk 24 elemre épül, Vasubandhunak a Végtelen Élet Sutrájához írott kommentárja szerint a Tiszta Föld 29 aspektusra épül, melyek Amitabha fogadalmából jöttek létre.
Mindezek ellenére a Tiszta Föld tanítása nem Vaishnavaizmus. Narasimha, egy Vishnu avatar ugyanis megöli Hiranyakashiput és más materialista hitetleneket, Buddha pedig (ráadásul hindu értelmezés szerint) még ezeket is igyekszik bekapcsolni a Dharmába.
A buddhizmus mindezen felül helyreállítja a hindu Sanathana Dharmát, mert az ahimsa, a nem-ártás tana magasabbrendűbb a kshatriya dharmájánál, mely az ellenség latolgatás nélküli megölését írja elő.
Nyilvánvaló, a Buddha nem csak az állati áldozatok beszüntetése miatt jött a világra.
Az elmondottaknak megfelelően a Buddha nem a brahmanizmus ellensége, hanem annak reformátora volt. Ennek a véleménynek egy-két opponense azt hangoztatta, hogy ha ez így lenne, akkor a Buddha reinterpretálta volna a brahman varna fogalmát.
Valószínűleg nem tudtak róla, de a Buddha csakugyan ezt tette: erről szól a Dhammapada utolsó, és egyben leghosszabb fejezete.

NAMO AMITABHA !