Anraku
GYAKORLAT
 
A gyakorlat tulajdonképen akkor kezdődik, amikor hittel és bizalommal kimondjuk Amitabha Buddha Nevét. Ahogy mondani szokták, ez az a pillanat, amikor a Lótusznak, amelyben születni fogunk, elültetjük a magját a Tiszta Földön. Ezután mindig öntöznünk kell a Lótuszt, hogy kikeljen és szárba szökkenjen. Ez a Nembutsu mindennapi gyakorlását jelenti.
A Jodo Shu tanitása szerint a Név (sans. Namadheya, kin. Ming Hao, jap. Myogo) sokkal hatalmasabb mint bármi a buddhizmusban, tartalmaz minden erényt és áldást, egyszeri kimondása ötmilliárd kalpa alatt elkövetett bűnöktől szabaditja meg a hivőt.
Japánban a Nevet mint a "Név a hat kinai irásjellel" ismerik. (Rokujimyogo). Ez a Nan-wu A-mi-to Fo. (Namo Amita Buddha. Japán formája: Namu Amida Butsu.) Az eredeti sanskrit forma:  NAMO AMITABHAYA BUDDHAYA, vagy NAMO AMITAYUSYE BUDDHAYA. Az első a Végtelen Fény Buddhája, a második a Végtelen Élet Buddhája.
A Buddhának ez a két aspektusa bennefoglaltatik az AMITA (Amida) névben, tehát AMITA úgy a Végtelen Fény, mint a Végtelen Élet Buddhája. A Nembutsu v. Nien-Fo a Buddhán való meditációt is jelenti, de legismertebb jelentése a Buddha Nevének recitációja, és a Jodo Shuban ilyen értelemben használatos.
A Jodo Shu a Nembutsu recitálásának három idejét különbözteti meg.
Az első a mindennapi recitáció, a "Jinjo Gyogi".
A második az előre meghatározott időben recitált Nembutsu, a "Betsuji Nembutsu".
A harmadik a hívő halála előtt recitált Nembutsu, a "Rinju Gyogi".
A Nembutsu recitálásának a Jodo Shu szerint három módja van:
1. Junen.
A NAMU AMIDA BUTSU tízszeri recitálása. A tízszeres recitáció a Végtelen Élet Sutrájából származik, ahol Amitábha megfogadja a 18. fogadalomban, hogy aki Nevét őszinte szívvel legalább tízszer elrecitálja, az a Tiszta Földön fog születni. E recitációs formában a NAMU AMIDA BUTSU-t nyolcszor recitálják egy lélegzettel az utolsó "TSU" szótagot elhagyva, majd új lélegzetet véve a kilencedik NAMU AMIDA BUTSU-t teljes egészében recitálják. A tizedik recitációnál az utolsó szótagot szintén "lenyelik".

2. Nembutsu ichie.
A recitációk száma nincs meghatározva, de cél a minnél hosszabb recitáció.

3.Sanshorai.
Háromszor kell recitálni a "NAAM AMI DAAU"-t, nagyon lassan, majd mélyen meghajolni. A hármas recitációt még kétszer kell ismételni a fenti módon, vagyis összesen kilenc recitációt kell végezni.
A recitációt a GASSHO-val kell kezdeni, ami az indiai "namaskara-mudra"-nak felel meg, Tenyerünket szorosan összetesszük, két hüvelykujjunkat kifeszitjük magunk felé, az olvasófüzért (juzu) két hüvelykujjunkra akasztjuk, vagy úgy tesszük fel, hogy tenyerünk négy ujja alatt fut le. Így recitáljuk a Nembutsut se nem hangosan, se nem halkan.
Bár ez utóbbiban megoszlik a Tiszta Föld mestereinek véleménye, de a többség a se nem hangos , se nem halk recitáció mellett van.
Honen szerint a Tiszta Földön való születés akkor is elérhető ha valaki csak hallgatja a recitációt. (Manapság ezért elterjedt a recitációs mechanizmusok, hangszalagok, CD-k használata.) Ez a hangos recitáció mellett szól, minél többen hallják Amitábha Nevét, annál jobb. Ha több lény hallja Amitábha Nevét, úgy több lény fog megszabadulni.
A lényekben természetesen bennfoglaltatnak az állatok, kisértetek (preták) és egyéb lények. Egyesek - különösen szerzetesek - különleges recitációs módszereket szoktak propagálni, melyek lélegzési technikákhoz, cirkulációs pályákhoz kapcsolódnak, - ezeknek természetesen több közük van a tantrikus yogához mint a szívbeli odaadáshoz.
Ezek a mesterkélt dolgok nem jelentenek segitséget: valójában akadályt jelentenek.
A Nembutsu recitáció szokásos testhelyzetei a járás közbeni recitáció, amikor szokásos buddhista módon jobbkézről (sans.pradakshina) megkerüljük a Buddha-oltárt v. Buddha-szobrot, továbbá az állva, térdelve és ülve végzett buddha-recitáció.
Ha a recitációt nem térdelve végezzük, akkor három mély meghajlást, vagy leborulást kell végeznünk Amitabha képmása előtt, vagy ha nincs ilyen képmásunk, akkor Nyugat felé fordulva. Az olvasó-füzér használata megkönnyiti a gyakorlatot, a szokásos hasonlat szerint olyan hasznos, mint a hegymászónak a bot. Még ha nem is számolják rajta a recitációt, akkor is kezükben tartják, mert az olvasó nélküli recitálás tiszteletlenségnek számit.
A továbbiakban még két recitációs módszert  ismertetünk:
 
1. A Névről való elmélkedés-recitáció.
Ezzel a módszerrel recitálva, a szájjal kiejtett hangokra, szavakra figyelve a fülünkkel és a belső hallással, elérjük hogy minden más eltűnik előlünk, egyedül Amitábha Buddha Neve marad meg. Itt folyamatosan kell recitálnunk, számolásra tehát nincs szükség.
A recitáció során fellépő meditatív állapotban a test határvonalai eltűnnek és ezzel az "eltűnéssel" egyidőben mintha belépnénk egy másik dimenzióba. A Samsarát ilyenkor valóban ürességként (sunyata) érzékeljük.
A másik dimenzió, ahová beléptünk, Amitábha Buddhához tartozik, ez a Tiszta Föld.
Ennek átélése különböző lehet: van aki különösen kellemes illatot fog érezni, van aki Lótusz vagy egyéb virágokat fog látni, és illatukat érezni, gyönyörű zenét fog hallani, van aki Amitábhát fogja látni, vagy a Nyugat Három Szentjét, és van aki a fentieket együtt fogja tapasztalni.
Ez az állapot a Nembutsu Zammai (Samadhi) melynek különböző fokai vannak. A Jodo Shu tanítása szerint ez a Samadhi a legfelsőbb tudatállapot, mely ezen a földön elérhető. Aki ezt elérte, biztos lehet abban hogy a Tiszta Földön fog születni.
A kínai iskolák recitációs gyakorlatainak leírásai még többféle recitációt ismertetnek, így pl. az imafüzéres-számolós recitációt. Ezt a recitációs formát akkor választjuk, ha meghatározott számú recitációt akarunk végezni. Az imafüzér 3, 5, vagy 10-szeri naponta való elmondására fogadalmat szoktak tenni. A Lótuszvirág Recitációban a Név kimondásával együtt különböző színű Lótuszvirágot kell elképzelni egymás után. (Zöld, sárga, bíbor, fehér és többszínű, ahogy ez az Amitabha Sutrában le van írva.) Ezek a recitációk azonban mind a Tien Tai iskola gyakorlatára vezethetők vissza, és kapcsolatban állnak a Lótusz Sutrával, illetve a Lótusz Sutra és a Nembutsu (Nien-fo) összekapcsolt gyakorlatával. Ez az exkluziv Nembutsu szempontjából elfogadhatatlan,  mivel ez  kevert gyakorlat.
A fentieknek megfelelően négy fajta Samadhit különböztetnek meg, (így pl. a Pratyutpanna Samadhit) melyekhez különböző doktrinalis elméleteket kapcsolnak.
A Lótuszvirág Samadhiban - ahogy állitják - az üresség, a feltételekhez kötött lét és a Középső Út doktrinális tanitásai bontakoznak ki.
Természetesen, hogy mit fogunk egy Samadhiban tapasztalni, nem lehet doktrinér módon előírni, nem beszélve arról, hogy a Samadhiban tapasztaltak számtalanszor ellentmondanak az ilyen doktriner kivánalmaknak.
(A tibeti Yu-mo Mi-bsKyod rDo-rJe Lámát , aki filozófus és Kalachakra-tantra mester volt a 12. szd.-ban, éppen meditációi győzték meg a szubsztancia létéről, amit a Tathagatagarbha Sutra és még más Sutrák is támogattak. Minderről bővebben szólunk a Hetedik Fejezetben.)
 
2.Inzei Nembutsu, v. Goe Nembutsu.
Az Inzei Nembutsu gyakorlatát a Wu Tai hegyen élt Fa Chao Dharma Mester (Fa Shi) magától Amitabha Buddhától tanulta, és Wu-hui Fa-Shih tsan (Pentatonikus Ceremoniális himnuszok) c. munkájában írta le 779-ben. Ebben a könyvben a Tiszta Föld Dharmát a legmagasabb buddhista tanításként írja le:
 
"A tízezer különböző gyakorlat közül  (a Nien-fo) a leggyorsabban ható és a legalapvetőbb. Semmi sincs ami fölülmúlná a Tiszta Föld Dharmakapuját. E tanítások nem csak Shakyamuni arany szavain nyugszanak, de ugyanezt tanították és igazolták a Tiz Világtáj Buddhái is."
 
Ezt a Nembutsut a kinai pentaton skálán recitálják, először lassan, majd fokozatosan gyorsabban. A recitálás ülve, v. járva történik. Ez utóbbi esetben egyes sorban járnak körbe, sokszor az imazsámolyok között "szerpentinezve", a végén a járás majdnem futássá gyorsul, ekkor a "Namo"-t elhagyják, csak a gyors ütemre recitált  "A-mi-to-Fo,
A-mi-to-Fo" és a recitáció kíséretére használt fa-halak hangja hallatszik, mig mindenki visszatér saját imazsámolyához.
A Wu-hai Fa-Shih tsan Ennin révén került Japánba, és az Inzei Nembutsunak nagy szerepe volt a Tiszta Föld propagálásában. Ez a Nembutsu Honen idejében még ismeretes volt Japánban, de ma már nem használatos. A kínai kolostorokban azonban megőrizték, és napjainkig az egyik legkedveltebb és leggyakrabban végzett Tiszta Föld gyakorlat.
 
A hit szilárd megalapozása után, vagyis amikor a hívő biztos a Tiszta Földön való születésében (Ketsujo Ojoshin) megkezdheti  a "hasonló kisegítő gyakorlatok" (Dorui no jogo) alkalmazását. Azért nevezzük őket "hasonlónak", mert ugyanazt a célt szolgálják, vagyis a Születés (Ojo) elérését. Az első ilyen gyakorlat a Tiszta Föld Sutrák recitálása. Ezek közül is az Amitabha Sutra áll az első helyen, mivel mint Honen, de maga a Sutra is mondja, ez a Nembutsu-követőket védelmező Sutra. Aki ezt recitálja, azt Amida, Kwannon, és Seishi, valamint a Tiszta Föld minden bodhisattvája, valamint a buddhizmus minden védelmező szelleme védelmezi. Megmentik a hirtelen jövő betegségtől és haláltól, a hirtelen veszedelmektől , és elháritják előle az akadályokat.
Az őszinte szivvel való recitáció azt jelenti, hogy nem ezekért a dolgokért recitálunk, hanem a Tiszta Földön való születésért, ugyanakkor a fentieket az őszinte recitációval nyerjük el. A Tiszta Földön való születéshez ezek mind járulékos jótétemények.
Az Amitabha Sutra recitálása után következnek azok a Dharanik és Mantrák, melyek a Tiszta Földön való születéssel kapcsolatban vannak, amelyeknek recitálása szintén születést eredményez a Tiszta Földön.
 
AMITABHA BUDDHA DHARANI , vagy  A SUKHAVATIBAN  VALÓ SZÜLETÉS DHARANIJA
(Kin. A-mi-to to-lo-ni, Jap. Amida Nyorai Konpon Dharani)
 
NAMO RATNA TRAYAYA
NAMAH ARYAMITABHAYA TATHAGATAYA
ARHATE SAMYAK SAMBUDDHAYA
TADYATHA OM AMRITE AMRITHODBHAVE AMRITA SAMBHAVE
AMRITA GARBHE AMRITA SIDDHE AMRITA TEJE AMRITA VIKRANTE AMRITAVIKRANTAGAMI AMRITAGAGANA KRITICHARYE
AMRITA DUMDHUBI SVARE SARVARTHA SADHANE
SARVA KARMA KLESHA KSHAYAM KARE SVAHA.
 
Mint mondják, a fenti Dharaninak olyan hatalmas ereje van, hogy képes minden lény bűneit eltörölni. Tízszer szokták recitálni, ez a szokás minden bizonnyal Amitabha nevének tízszeri recitációjához kötődik.
A következő mantra szintén a Tiszta Földön való születést biztositja. Szintén tízszer recitálják, de előfordul, hogy csak háromszor. A csak háromszori recitáció akkor szokásos, ha hosszabb szertartások után, vagy közben recitálják, mint pl. az Amitabha Sutra után.
 
A TISZTA FÖLDÖN VALÓ SZÜLETÉS SZELLEM-MANTRÁJA:
 
NAMO AMITABHAYA
TATHAGATAYA
TADHYATA
AMRITABHAVE
AMRITASAMBHAVE
AMRITAVIKRANTE
AMRITAVIKRANTAGAMI
GAGANA
KRITICHARYE  SVAHA!
 
A tibeti buddhizmus legismertebb mantrája az OM.MA.NI.PAD.ME.HUM, Avalokiteshvara Bodhisattva mantrája. Aki ezt recitálja, az Amitabha Tiszta Földjén, vagy Avalokiteshvara Paradicsomában, a Potarakában fog újraszületni, kivánsága szerint. A fenti mantra változata az OM.MA.NI.PAD.ME.HUM.HRIH.  A HRIH Amitabha bija-mant-rája (ún. gyökér-mantra), vagy Amitábha titkos Neve. E mantra recitálásával születést lehet elérni Amitabha Tiszta Földjén, a Dewachan-ban.
Ugyancsak a Dewachan-ban való újraszületés mantrája az OM.AMI.DEWA.HRIH. Amitayus Buddha, a Végtelen Élet Buddhája. Mantrája az OM.AMARANI.JIVANTIYE.SVAHA:  OM adassék meg az Örök Élet!
 
Avalokiteshvara Bodhisattva mantrája: NAMO KWAN-SHR YIN PU-SA!
 
Mantrája a Shingonban:
                             OM.AROLIK.SVAHA (OM Foltnélküli Svaha)
                              (jap.ON. ARORIKYA. SOWAKA)
 
Mahastamapraptha Bodhisattva mantrája: NAMO DA-SHR JR PU-SA!
 
Mantrája a Shingonban:
                                    OM.SAM.JAM.JAM.SVAHA (OM.Megszabadulás
                                    a beszennyezőktől Svaha)
                                                           (jap.ON.SAN.ZAN.ZAN.SAKU.SOWAKA)
 
Amitabha Buddha mantrája:NAMO AMITABHAYA TATHAGATHAYA!
                                              NAMO AMITAYUSYE TATHAGATHAYA!
 
Mantrája a Shingonban:
 
                                              OM.AMRITA.TEJE. HARA.HUM
                                     (jap.  ON.AMIRITA.TEIZEI.KARA.UN)
  Kshitigarbha Bodhisattva mantrája:NAMO DI DZANG WANG PU-SA!
 
Mantrája a Shingonban:
 
                                      OM.HA.HA.HA:VISMAYA.SVAHA (OM oh,csodálatos,Svaha)
                            (jap.   ON.KAKAKA.BISANMAEI.SOWAKA)
 
A Tiszta Földön lévő Buddhák és Bodhisattvák tenger-nagyságú gyülekezetének mantrája:
 
NAMO lyan chr hai hwei Fwo Pu sa!
 
A Nyugat Tiszta Földjén lévő nagy-kedvességű és nagy könyörületű Amitabha Buddha mantrája:
 
NAMO syi fang ji le shr jye, da tsz da bei A mi two Fwo!
 
A recitációt rendszerint az utóbbi mantrával kezdik, de ünnepélyesebb alkalmakkor mind a négy mantra recitációja is szokásos.
 
KWAN YIN BODHISATTVA (AVALOKITESHVARA) DHARANIJA, avagy A NAGY KÖNYÖRÜLET (DA BEI CHU) DHARANIJA
 
Avalokiteshvara Bodhisattva Amitabha Buddha könyörületének kisugárzása, mig Mahastamapraptha Bodhisattva a Buddha bölcsességének és hatalmának megjelenése.
Kwan Yin a Samsara mind a hat szektorában élő lényeket megmenti, és eljuttatja őket a Nyugati Tiszta Földre.
A Bodhisattva a titokzatos Potaraka szigeten lakik, amit hagyományosan a kinai Pu To Shan szigettel azonositanak.
A Da Bei Chu Dharanija a "hordozóját" (a gyakorlót) megvédi minden bajtól, és halála után a Bodhisattva a Tiszta Földre vezeti.
 
NAMO RATNA TRAYAYA
NAMO ARYA AVALOKITESHVARAYA
BODHISATTVAYA
MAHASATTVAYA
MAHAKARUNIKAYA
OM
SABALAVATI
SUDHANATASYA
NAMAS KIRIVANIMAM
ARYA AVALOKITESHVARA LAMTABHA
NAMO NILAKANTHA SRI
MAHAPATASAMI
SARVATODHUSUPHEM
ASIYAM
SARVASADA
NAMA BHAGA
MABATETU
TADYATHA
OM
AVALOKI
LOKATE
KALATI
ESILI
MAHA BODHISATTVA
SABO SABO
MARA MARAMASI MASI RIDHAYUM
GURU GURU GAMAM
TURU TURU BHASIYATI
MAHA BASIYATI
DHARA DHARA DHIRINI
SVARAYA JALA JALA MAMA BHAMARA
MUDHILI
EDYEHI
SINA SINA
ALASIM
BHALASARI
BHASA BHASIM
BHARASAYA
HULU HULU PRA
HULU HULU SRI SARA SARA
SIRI SIRI
SURU SURU
BUDHI BUDHI BUDHAYA
BUDHAYA MAITRIYE
NILAKANTHA TRISARANA
BHAYAMANA SVAHA
SITAYA SVAHA
MAHA SITAYA SVAHA
SITAYAYE SVARAYA SVAHA
NILAKANTHI SVAHA
PRANILA SVAHA
SRU SIDHA MUKHAYA SVAHA
SARVA MAHA ASTHAYA SVAHA
CAKRA ASTAYA SVAHA
PADMA KESAYA SVAHA
NILAKANTHE PANTALAYA SVAHA
MOBHOLISANKARAYE SVAHA
NAMO RATNA TRAYAYA
NAMAH ARYA AVALOKITESHVARAYA
OM
SIDHYANTU MANTRA PATAYE SVAHA!
  
  Ezután következzék egy mantrikus Sutra, melynek neve:
 
 AVALOKITESHVARA (KUAN YIN) NAGYKIRÁLY SUTRA
 
Hódolat Kuan Yin Bodhisattvának!
 
Hódolat a Buddháknak!
 
Hódolat a Dharmának!
 
Hódolat a Sanghának!
 
A Dharmával való kapcsolat felnyitja a Dharmakapukat,
 
Találkozva az Állandósággal, Áldással, Igazi Énnel és Tisztasággal,
az ember áldott a Dharmával!
 
Namo Maha Prajna Paramita Hatalmas Bölcsesség Mantra!
 
Namo Maha Prajna Paramita Hatalmas Spirituális Mantra!
 
Namo Maha Prajna Paramita Legfelsőbb Mantra!
 
Namo Maha Prajna Paramita Páratlan Mantra!
 
Namo Tiszta Fény Titok Buddha!
 
A Dharma Kincsesház Buddha,
 
A Nyugalmas Oroszlánhangú  és Isteni Gyorsaságú Buddha Király
 
A Buddha megjövendölte Sumeru Fény Buddha Király,
 
A Dharma-védelmező Buddha,
 
A Dharma Kincsesházát Őriző Oroszlán Buddha,
 
A Győzelmes Buddha,
 
A Természtfeletti Hatalom Buddha,
 
A Kristály-fényű  Orvos - Buddha Király,
 
Az Erényt Univerzálisan Sugárzó Hegyi Buddha Király,
 
Az Erényt Fenntartó Ékszer - Buddha Király,
 
A múlt hét Buddhája,
 
Az Eljövő Bhadrakalpa Ezer Buddhája,
 
Az ezerötszáz Buddha,
 
A tizenötezer Buddha,
 
Az ötszáz Virág-Győzelmes Buddha,
 
A tízmilliárd Vajra-Kincsesház Buddha,
 
És az Állandó Fény Buddha,
 
A Tíz Világtáj Buddhái:
 
Keleten a Drága Holdsugár - Palota Tiszteletre Méltó
Csodálatos Hangú Buddha Király,
 
Délen a Fagyökér-Virág Buddha Király,
 
Nyugaton a Spirituális Erő Virágát Lángolva
Lobogtató Buddha Király,
 
Északon a Hold Palota Tiszta Buddha ,
 
Felül a számtalan Erős Ékszer-Korona Buddhák,
 
Alul a Nyugalmas Hold-Hangú Buddha Király...
 
Mind a számtalan Buddhák,
 
Számos Ékszer-Buddhák,
 
Shakyamuni Buddha,
 
Maitreya Buddha,
 
Akshobya Buddha,
 
Amitabha Buddha.
 
Minden lény a központi Birodalomban,
 
És a Tiszta Földeken,
 
Mozogva a Földön és keresztül az Egeken,
 
A határtalan könyörület esőjét árasztják minden élőlényre,
 
Nyugalmat és békességet árasztva rájuk
 
Hogy minden nap és éjjel
 
Recitálhassák ezt a Sutrát
 
És ezáltal megszabadulhassanak a születés és halál
szenvedésétől és a többi szenvedésektől.
 
Hódolat a Nagy Bölcsességű Kuan Yin-nek,
 
A ránk figyelő Kuan Yin-nek,
 
A Nemes Kuan Yin-nek,
 
A Kiterjedt Elméjű Kuan Yin-nek,
 
Az Orvos-Király Bodhisattvának,
 
A Legnagyobb Orvos-Bodhisattvának.
 
Manjushri Bodhisattva,
 
Samantabhadra Bodhisattva,
 
Akasagarbha Bodhisattva,
 
Kshitigarbha Bodhisattva,
 
A Hűvös Tiszta Kincsesház Hegyének Milliárd Bodhisattvái
 
Az Univerzális Fény Tiszteletre Méltó
Tatagatha Bodhisattva Király
 
Éneklik ezt a Sutrát állandóan,
 
A Hét Világ-Tisztelte Buddha recitálja ezt a mantrát:
 
LI-PO-LI-PO-DI
 
KYO-HO-KYO-HO-DI
 
TO-LO-NI-DE
 
NI-A-LA-DI
 
PE-LE-NE-DI
 
MO-HO-KYA-DE
 
JEN-LEN-CHEN-DE  SO-PO-HO.
  
Végezetül egy japán Kwannon-mantrát közlünk. Címében ugyan "Sutra", de első látásra megmondható, hogy még a Dharanik szokásos terjedelmét sem éri el. A "JO RAKU GA JU" rész japánul a Négy Gunaparamitát (Állandóság, Áldás, Igazi Én, Tisztaság) jelenti, ami a Tiszta Föld attributuma.
 
ENMEI  JIKKU  KWANNON  GYO
 
KAN  ZE  ON
NAMU  BUTSU
YO  BUTSU  U  IN
BUPPO  SO  EN
JO RAKU  GA  JU
CHO  NEN  KAN  ZE  ON
BO  NEN  KAN  ZE  ON
NEN  NEN  FU  RI  SHIN