Anraku
JODOSANBUKYO - A HÁROM TISZTA FÖLD SUTRA
 
Honen a Hiei-hegyen végigtanulmányozta a könyvtárban föllelhető összes szent-iratot és úgy találta, hogy az összes fellelhető szent iratok közül csak a Végtelen Élet Sutrája, a Meditációs Sutra és az Amitábha Sutra szól a Tiszta Földön való születésről Amitabha hatalmából.
Úgy találta, hogy a többi Sutra nem kezeli a Tiszta Földön való születést központi kérdésként, csak érintőlegesen foglalkozik vele, mint pl. a Lótusz Sutra (Myoho rege-kyo) vagy az Avatamsaka Sutra (Kegon-kyo). Doktrinális és kronológiai szempontból Honen a Három Sutrát a következő sorrendben helyezte el:
1. Végtelen Élet Sutrája (Nagyobbik Sukhavativyuha).
2. Meditációs Sutra (Amitayur-Dhyana Sutra).
3. Amitabha Sutra (Kisebb Sukhavativyuha). 
A kronológiai sorrend azonban nem pontos, mert időben a Végtelen Élet Sutrája az első, és ezt követi az Amitabha Sutra. A hármas Sutra-elrendezés már megvolt a Tendai-nál, (Hokke no Sanbukyo), a Shingonnál, (Dainichi no Sanbukyo), és a Hossonál is (Miroku no Sanbukyo). Honen a fenti példát követte mikor iskolájának alapvető Sutráit  Jodosanbukyo- nak nevezte.
 
A VÉGTELEN ÉLET SUTRÁJA (V.NAGYOBB SUKHAVATIVYUHA SUTRA)
(Kin. WU LIANG- SHOU CHING, Jap. MURYOJU-KYO) 
A Sutra sanskrit szövegét tizenkét esetben fordították le kínaira, mára csak öt forditás maradt fenn. A különböző forditások Amitabha fogadalmait illetően ellentmondanak egymásnak. Így a fogadalmak számát 24-ben, 36-ban, vagy 48-ban adják meg.
Van olyan fordítás, amelyben 52, és van olyan, amelyben 81 Buddha jelenik meg. Mindez arra utal, hogy a forditások különböző sanskrit szöveg-variánsokból készültek, míg magában a különböző szöveg-variánsok léte esetleg másra utalhat - vagyis a Sutra-másolók különböző doktrinális beállitottságára. (A Sutra-magyarázó mestereknek gyakran meglehetősen "egyedülálló"szöveg-variánsai vannak.)
Az 52 Buddha emlitése utalás lehet az 52 bodhisattva-fokozatra, a 81 Buddha a megtisztulás 81 fokára. Honen kapcsolatba hozza a tízszeri Nembutsut a 10 nagyobb bodhisattva előírással, és Amida 48 fogadalmát a 48 kisebb bodhisattva előirással. (Brahmajvala Sutra.)
Itt kell megemlitenünk a Végtelen Élet Sutrájában és az Amitayur-Dhyana Sutrában megjelenő aritmológiát a 81-es, 9-es, és 10-es számokkal kapcsolatban.
Lokeshvararaja Buddha a 81. a Buddhák sorában. Shakyamuni Buddha parinirvánája a tibeti hagyományok szerint 81 éves korában történt. A Végtelen Élet Sutrája "81-szer százezer niyuta koti" Buddhát, ill. Buddha-kshetrát (Buddha-birodalmat) emlit: Amitabha Buddha birodalma ezeket 81-szer múlja felül. Amitabha Buddha legfontosabb fogadalma a18., mely nem más mint a 81-es szám permutációja.
A Tiszta Földön 9 fokozatban (szinten) születnek a lények, és minden fokozat még 9 részre van osztva, így a fokozatok száma 9x9, tehát 81.
Az Amidista imafüzér (Juzu) 27 szemből áll,(3x9=27) szokásos 3-szoros végigmondása 81-szeres recitációt jelent. Ez kapcsolatba hozható a megtisztulás 81 fokával. Négyszeres végigmondása számszerüleg egyenlő a hagyományos buddhista imafüzér golyóinak számával, vagyis 108-al, mely szintén a 81-es szám permutációja, és megegyezik Kwan Yin bodhisattva (Amitabha kisugárzása) megjelenéseinek számával.
(Itt jegyezzük meg,hogy az összes Mahayana bodhisattvák archetipusa Avalokiteshvara (Kwan Yin) és Mahastamapraptha.(Da Shr Jr). )
A 10-es szám a legnagyobb amit ismerünk. (A 10-es váltószám értelmében: 10,  100, 1000,stb.) Amitabha 10 kalpával ezelőtt hozta létre a Nyugati Tiszta Földet, ami tulajdonképen felmérhetetlen időt jelent. Tízszer kell elismételnünk a Nembutsut, hogy születést (ojo) érjünk el. A kilenc születési osztályon kívül a Tiszta Földön még van egy, a Buddháké, ez együtt 10. A Tiz Világtáj lényei mind eljuthatnak a Tiszta Földre.
 
A Végtelen Élet Sutráját a Buddha Rajagrihaban a Grdhrakuta hegyen mondta el 32 ezer bhikshu és sok bodhisattva jelenlétében, kiknek a vezetője Maitreya volt.
 
"A Tiszteletreméltó Ananda felemelkedett ülőhelyéről,
Fölnézett a Világ Tiszteltjére, fénylő ragyogására,
Álmélkodva, nagy csodálattal nézett Rá,
Sohasem látta Őt még így azelőtt.
 
A Tathagata megjelenése sosem volt még ily ragyogó:
Ananda, látva, megtelt mérhetetlen örömmel,
Megkérdezte: - Mi a jelentése mindezeknek?
Erre a Tathagata elmondta világrajöttének eredeti célját.
 
A Nagy Nyugalom Samadhijába merülve
A Tathagata alakja teljes voltában felragyogott,
Látva Ananda bölcsességét, dicsérte őt:
Bölcsességedre vall, hogy ezt kérdezed!
 
A Tathagata világrajöttének eredeti célja
Hogy kinyilvánitsa az  Eredeti Fogadalom Igazságát.
Nagyon ritka dolog találkozni egy Tathagatával,
Épp úgy, mint az Udambara virággal - igy szólt a Tathagata."

Shinran Shonin: JODO WASAN, 51-54.
 
A Jodo Wasan - mely többek között tartalmazza a Három Tiszta Föld Sutra ismertetését - visszautal az Avatamsaka Sutra már idézett részére, mi szerint a Buddha világrajöttének oka, hogy megismertesse velünk Amitabha Buddha megváltó tevékenységét. A Jodo tanitása szerint Shakyamuni többi tanítása csak provizorikus, és a 12 000 évesBuddhasasana során fokozatosan eltűnik, csak a Tiszta Föld tanítása marad fenn.
 

"A Tathagata megjelenésének oka a világban
Kizárólag az, hogy Amidának az óceánhoz hasonló Eredeti Fogadalmát prédikálja.
Az Öt Beszennyeződés gonosz korában a lények óceánhoz hasonló sokaságának
Hinnie kell a Tathagata igaz szavaiban."

Shinran Shonin: SHOSHIN  GE, 21-24.
 
A Sutra leírja, hogy élt valamikor egy Buddha, Lokeshvararaja, (Világ Szuverén Királya) nevezetű, aki a Buddhák sorában 81. volt. Ennek a Buddhának volt a tanítványa Dharmakara Bodhisattva (jap. Hozo Bosatsu) aki 48 fogadalmat tett a Tiszta Föld létrehozására.
 
"Dharmakara, a bodhisattva az "Ok Állapotában"
Lokeshvararaja jelenlétében
Megvizsgálta a Buddha-birodalmak (létrejöttének) okait.
A jó és rossz körülményeket ezekben a Buddha-birodalmakban, s úgy az égi mint földi birodalmakban,
És megalapította a Legmagasabb és Legkiválóbb Fogadalmat,
Miután öt kalpán keresztül meditált, a legjobb körülményeket választotta ki,
Továbbá megfogadta, hogy nevét ismerni fogják mind a Tíz Világtájon."
                     
SHOSHIN GE, 3 - 10.
 

Lokeshvararaja Buddha (Világ Szuverén Királya Buddha) nem más mint Dharmakaya Amitabha. Hogy létrehozza a Tiszta Földet, mint Dharmakara Bodhisattva jelenik meg. Ez tehát az Abszolutum (Dharmakaya) teremtő, létrehozó aktivitása, a Tiszta Földet létrehozó tevékenysége. A Tiszta Földet megalkotva Dharmakara Bodhisattvából Sambhogakaya Amitabha, tehát egy mennyei testtel bíró Buddha lesz.
A Tiszta Föld létrehozása óta tíz kalpa telt el, amely, mint utaltunk rá , a végtelenséget és kezdet-nélküliséget jelenti, vagyis Amitábha kezdet és vég-nélküliségét. Dharmakara nem más, mint Amitabha aktivitása, mely a Tiszta Föld létrehozására irányult.
A "Dharmakara" névnek három értelmezése van. Az első értelmezés szerint "Dharma A-kara", vagyis a Dharma A betűje. Ez az "A" a Tiszta Föld, valamint Amitabha jelképe: nem ismeretlen a gnosztikus kereszténységben sem.( Az  apokrif Tamás-evangeliumban beszél Jézus az "A" betű misztikus jelentéséről. A Mahavairocana Sutrában az "A" betű Mahavairocanát, a Dharmakayát jelenti, aki a Shingi Shingon tanítása szerint azonos Amitabha Buddhával.)
A második jelentés : "A Dharma aktivitásának szubsztanciális módja." Ez azt jelenti, hogy a Tiszta Föld létrehozásakor a Dharmakaya-szubsztancia kiterjedt a Tiszta Földre, vagyis, a Tiszta Föld nem más, mint a Nirvana environmentális megjelenése. (Értelmezésünk a Buddha értelmezését követi, aki kijelentette, hogy NIRVANA VAN, és nem a Theravada
nihilisztikus anti-buddhista magyarázatait.)
Dharmakara nevének harmadik jelentése: "Dharma Kincstára". Az Amitabha Sutra szerint a Tiszta Föld  - a Legnagyobb Áldás Földje (jap. Gokuraku) - a Dharma Négy Kincséből lett létrehozva. Aranyból, ezüstből, lapis-lazuliból (berill) és kristályból. A Négy Kincs a négy Gunaparamita jelképe.
Arany - Állandóság, NITYA
Ezüst - Áldás, SUKHA
Lapis-lazuli - Igazi Szubsztanciális Én, ATMAN
Kristály - Tisztaság, SUBHA
Mivel a Tiszta Föld ebből a Négy Kincsből lett formálva, ezért nevezik a Legnagyobb Áldás Földjének.(Gokuraku).
Az arany az állandóság jelképe. Aki a Tiszta Földön születik, annak arany színű teste lesz, ami azt jelenti, hogy az állandóság szubsztanciájával bir. A Tiszta Föld tehát az a világ, ahol a Samsara három jellemzője, a Trilakshana nincs jelen. Ez a három jellegzetes karakterisztikája (lakshana) a Samsarának a következő:
Anitya - állandótlanság : Dukha - szenvedés : Anatman - én-nélküliség. Természetes módon (a fenti három adottságával) járul ehhez az Asubha - tisztátalanság.
A fentieket bár nem a Végtelen Élet Sutrája tárgyalja, hanem az Amitabha Sutra, mégis itt kellett emlitenünk, tekintve hogy Dharmakara Bodhisattva nevének értelméről itt kellett szólnunk. Ezután következik a Sutrában Dharmakara Bodhisattva 48 fogadalmának leirása:
 
1.A három rossz alsó állapot, sem az asura-lét nem fog létezni az én birodalmamban.
2.Az én birodalmam egyetlen egy lénye sem fog visszatérni az alsó állapotokba, és nem lesznek alávetve a halálnak.
3.Az én birodalmam minden lényének aranyszinű teste lesz.
4.Sem alakjukban, sem színükben nem lesz különbség.
5, Az én birodalmamban minden lény a múlt tökéletes ismeretének birtokában lesz.
6. Az én birodalmamban minden lény természetfeletti látással fog bírni.
7. Az én birodalmamban minden lény természetfeletti hallással fog bírni.
8. Az én birodalmamban minden lény a mások gondolatainak természetfeletti ismeretével fog bírni.
9. Az én birodalmamban minden lény a természetfeletti aktivitás hatalmával fog bírni.
10. Az én birodalmamban minden lény mentes lesz a rossz gondolatoktól és a szenvedélyektől.
11. Az én birodalmamban minden lény biztos lesz a Nirvána elérésében.
12. Az én fényem végtelen lesz.
13. Az én életem végtelen, kötetlen lesz.
14.Az én tanítványaim száma megszámlálhatatlan lesz.
15. Az én élettartamam és birodalmam minden lényének élettartama végtelen, határtalan lesz.
16. Az én birodalmam minden lénye mentes lesz a rossz elnevezésektől, és a bűnnek még csak a neve sem fog létezni.
17. Az én nevemet a Tíz Világtáj minden Buddhái dicsérni és magasztalni fogják.
18. A TIZ VILÁGTÁJ MINDEN LÉNYE KI AZ ÉN NEVEMET LEGALÁBB TIZSZER HIVJA, AZ ÉN BIRODALMAMBAN FOG SZÜLETNI.
19. Minden lénnyel találkozni fogok és szívesen fogom fogadni, akinek itt kell születnie.
20. Mindazok akik az én birodalmamban kívánnak születni, és az ehez kívánatos erények birtokában lesznek, képesek lesznek ezt elérni, nem több mint három élet után.
21. Az én birodalmamban minden lény a kiváló emberek harminckét jelével fog rendelkezni.
22. Az én birodalmamban minden lény a Buddhaság várományosa lesz.
23. Az én birodalmamban minden lény azt a Buddhát tisztelheti, amelyiket akarja.
24. Az én birodalmamban minden lény birtokában lész azoknak a dolgoknak, amelyek szükségesek a Buddhák szolgálatára.
25. Az én birodalmamban minden lény birtokában lesz a mindenttudásnak.
26. Az én birodalmamban minden lény az elpusztíthatatlan vajra test (gyémánt test) birtokában lesz.
27. Nem lesz számbeli határa mindazoknak a dolgoknak amelyekből az én birodalmam létre jön és mindegyikük kiválóan gyönyörű lesz.
28. Még a legkevesebb érdemmel rendelkező lény Bo Fája (fa, amely alatt a Buddha megvilágosodott) is hatalmas lesz.
29. Minden lény ékesen szóló lesz.
30. Ékesszólásuknak nem lesz határa.
31. A más Buddhák birodalma oly tisztán látszó lesz az én birodalmam minden lakója számára, mint a tükör.
32. Mindennek végtelen változatú illata lesz.
33. Minden lény a Tíz Világtájban, akikhez fényem elér, tiszta szívű lesz.
34. A Tíz Világtáj minden lénye aki nevemet hallja, meg lesz győződve minden dolgok örökkévalóságáról.
35. Minden nő a Tíz Világtájban, ha nevemet hallja, és ha úgy akarja, halálakor testét férfitestre válthatja.
36. Minden lény a Tíz Világtájban, ha a nevemet meghallja, jócselekedeteket fog végrehajtani.
37. Minden lény a Tíz Világtájban az emberek és istenek tiszteletét fogja birni, ha az én nevemet hallja és engem tisztel.
38. Az én birodalmamban minden lénynek a legjobb öltözéke lesz.
39. Az én birodalmamban minden lény végtelen gyönyörök részese lesz.
40. Az én birodalmamban minden lény azt a Buddha Birodalmat fogja látni, amelyiket akarja.
41. A Tíz Világtájban nem lesznek deformált lények, ha az én nevemet hallják.
42. A Tíz Világtáj lényei elérik a tökéletes szabadság samadhiját ha az én nevemet hallják.
43. A Tíz Világtáj lényei jó családokban fognak születni, ha az én nevemet hallják.
44. A Tíz Világtáj lényei, ha az én nevemet hallják, az érdemek halmazában részesülnek.
45. A Tíz Világtáj lényei, ha az én nevemet hallják, elérik azt a samadhit, melyben a Buddhákat látják.
46. Az én birodalmam minden lénye azt a Dharma-tanításomat hallja, amelyiket kívánja.
47. A Tíz Világtáj minden lénye, ha az én nevemet hallja, eléri azt a meggyőződést, hogy az úton soha sem esik vissza.
48. A Tíz Világtáj minden lénye, ha az én nevemet hallja, eléri a meggyőződés első, második és harmadik fokozatát.
 
Ezek után Ananda megkérdezi a Buddhát, hogy Dharmakara Bodhisattva elérte-e a Buddhaságot. A Buddha ezt megerősíti, és kijelenti, hogy a Tiszta Földön tartózkodik Amitabha Buddhaként. A Sutra ezután elmagyarázza, hogy a kiváló képességű, a közepes és gyenge képességű emberek egyaránt elérhetik a születést a Tiszta Földön.
 
A Sutra tibeti változatát a nyugaton először Kőrösi Csoma Sándor tolmácsolta angolul, 1836-ban. A japán Jodo Shin Shu Hongwanji ágazata 1933. február 22.-én a Taisho Egyetemen (Tokyo) bodhisattvaként (Csoma Bosatsu) kanonizálta, mivel "Ő volt az, aki nyugat szívét megnyitotta a Dharma befogadására." A mai napig ő az egyetlen nyugati bodhisattva, egysorban Vasubandhuval, Asangaval, Maitreyanathaval, stb. Ezért Csoma Bosatsu-t a Tiszta Föld Iskola első nyugati pátriárkájának kell tekintenünk.
 
 
A MEDITÁCIÓS SUTRA, vagy AMITAYUR-DHYANA SUTRA
Kin. KUAN-WU-LIANG-SHOU CHING
Jap. KAMMURYOJU - KYO
 
Állitólag Kalayashas fordította kínaira 424-ben. Sanskrit, v. tibeti változata nem maradt fenn, ezért sokan kínai kompilációnak tartják. Ugy Kinában mint Japánban e Sutrának nagy jelentőséget tulajdonitottak. Shan Taonak az e Sutrához írt kommentárja gyakorolta Honenre a legnagyobb hatást.
 
A Sutra a Magadhai Királyságban a fővárosban, Rajagrihaban lejátszódó eseményekkel kezdődik. Ajatashatru, a trónörökös, Devadatta, a gonosz szerzetes tanácsára hallgatva őrizet alá helyezte apját, Bimbisara királyt, és halálra akarta éheztetni. Vaidehi királynő azonban testére méz, liszt és tej keverékét kente, így ételt csempészett be a királyhoz. Shakyamuni Buddha, aki akkor a Rajagriha melletti hegyen, a Grdhrakután időzött, Maudgalyayanát és Purnát elküldte a királyhoz, kik Arhatok lévén repülve tették meg az utat. Igy a király felesége és az Arhatok révén visszanyerte testi és lelki erejét. Ajatashatru azonban megtudta, hogy Vaidehi kijátszotta az őrök éberségét, ezért dühében meg akarta ölni a királynét. Gonosz szándéka megvalósítását csak Chandraprabha miniszter és Jiva udvari orvos határozott fellépése akadályozta meg.
Ezután Ajatashatru anyját is őrizet alá helyezte. A királyné fogságában a Buddhához fohászkodott, és kérte, hogy a Buddha küldje el hozzá Anandát, (ki azelőtt is többször meglátogatta) és Maudgalyayanát. A két tanítvány a levegőben repülve meg is érkezett, és maga a Buddha is otthagyva a Grdhrakutát, megjelent a királyi palotában.
Vaidehi királyné igy szólt a Buddhához: -" Magasztos, mit követtem én el, hogy olyan fiúnak adtam életet, aki most meg akar ölni engem? És milyen okok és körülmények folytán lehetséges az, hogy a Magasztosnak olyan rokona van mint Devadatta? Kérlek, ne szülessek többet ebben a gonosz világban, ne halljam a gonoszok hangját, és ne lássak többé egyetlen gonosz személyt sem!"
A Buddha ekkor a szemöldökei közötti pontból (urna) fénysugarat bocsátott ki, és a királyné látta, hogy az a birodalom, melyben születni vágyott, létezik, és az a Nyugati Tiszta Föld. Vaidehi azonnal elhatározta, hogy ott akar születni, és megkérdezte a Buddhát, hogy mit kell tennie az ottszületés érdekében.
Erre a Buddha elmagyarázta Vaidehinek a tizenhárom meditációs gyakorlatot.
 
1. Nisso-kwan,vagyis a lenyugvó napon való meditáció. A lenyugvó nap Dharmakaya Amitabha szimbóluma.
2. Suiso-kwan, vagyis a vízről és jégről való meditáció, melynek a tisztasága szintén Dharmakaya Amitabha jelképe.
3. Hoji-kwan, meditáció a Tiszta Föld talajáról, vagy földjéről, amely a Bodhichittát jelképezi.
4. Hoju-kwan, a Tiszta Földön lévő fákról való meditáció, melyek a Dharma terjesztését jelentik, és amelyek hajladoznak, ha a szellő fúj.
5. Hochi-kwan, a Nyolc erény vizeivel teli tavakról való meditáció: a Dharma hangjait jelenti, mert a hullámzó víz a Dharmáról beszél.
6. Horo-kwan, a Tornyokról való meditáció. Ezek a Tornyok a Tiszta Föld oltárait és templomait jelképezik.
7. Hoza-kwan, a Lótusz-trónról való meditáció. Amitabha ülőhelyéről való meditáció.
8. Gyozo-kwan, meditáció a Nyugat Három Szentjéről (Amida, Kwannon, Seishi) mint a vallási gyakorlatok vezetőiről, ahogy Lótusz-trónusukon ülnek.
9. Hoshin-kwan,v. Amidabutsu-kwan, vagyis a Sambhogakaya Amitabha felől való meditáció. Ez a meditáció a tulajdonképeni Nembutsu Zammai, amelyben Amitábhát mint Uralkodót és Megváltót szemléljük.
10. Daihi-kwan, v. Kwannon-kwan, meditáció Kwannon (Kwan Yin, v. Avalokiteshvara) felett, aki Amitabha könyörületének kisugárzása, aki a hívőt a Tiszta Földre vezeti.
11. Daichi-kwan, v. Seishi-kwan, meditáció Seishi (Da Shr Jr, Mahastamaprapta) felett, aki Amitabha bölcsességének kisugárzása, aki a hívőt a Tiszta Földre vezeti.
12. Jishin-kwan, - Meditációban elképzeljük a Tiszta Földet, mintha már ott születtünk volna egy lótusz-virág kelyhében.
13. Ojin-kwan, meditáció a Nyugat Három Szentjéről, akik egy tóban lótusz-virágokon állnak. Amitabha kezei a tanitó mudrában (kéztartás) vannak. Ez a meditáció, amelyben Amitabha mint a Tíz Világtáj lényeinek megmentője jelenik meg.
 
Ezután a Sutra leirja a Tiszta Földön való születés kilenc fokozatát. (Kuhon). A kilenc fokozat három osztályt foglal magába.
Az első a Jobon, ebben születnek a szentek.
A második a Chubon, ebben születnek a jó emberek.
A harmadik a Gebon,  ebben születnek a közönséges mindennapi emberek, beleértve azokat a bűnözőket is, akik ha nem előbb, de életük utolsó pillanatában Amitabhához fordulnak. Mind a három osztályban három születési fokozat van: felső, középső, alsó.
 
Ezután a Buddha kijelenti, hogy a Nembutsu gyakorlója Fehér Lótusz (Pundarika) az emberek között, akit Kwannon és Seishi a legjobb barátjának tekint, és aki a Bodhi-mandalában fog ülni. (A Bodhi-mandala a megvilágosodás misztikus köre, amire Amitabha Buddha fénye árad ki. Amitábha fényét csak a Nembutsu követőire árasztja ki, de azt is mondhatjuk, hogy csak azok tudják érzékelni.)
Anandához fordulva így szólt a Buddha: "Jól kell emlékezned ezekre a Szavakra. Emlékezni rájuk annyi, mint emlékezni Amitayus Buddha Nevére."
 
A Sutra azzal fejeződik be, hogy Ananda egy nagy gyülekezet előtt azonnal elkezdte e Tan továbbadását. Mindebből pedig az következik, hogy Ananda a Tiszta Föld Iskola első Pátriárkája.
 
AZ  AMITABHA  SUTRA
v. KISEBB SUKHAVATIVYUHA
Kin. A-MI-TO CHING
 Jap. AMIDA-KYO

A világon a legtöbbet olvasott és recitált Sutra, tekintve hogy a buddhizmuson belül az Amidizmus a legnagyobb vallás, mintegy 120 millió követővel.
Az Amitabha Sutra a kínai buddhista kánonban önmagában egy diviziót képez. (A kinai kánon 12 divizióból áll.) Ennek a diviziónak a neve "A Buddha által kérés nélkül elmondott Sutrák."
Ez azt jelenti, hogy a Buddha világrajövetelének célja e Sutra elmondása volt.
E Sutra a Nembutsu követőit védelmező Sutra, és bizonyos értelemben a Tiszta Föld Iskola legfontosabb Sutrája. A kínai értelmezés szerint a Dharma eltűnése után ez a Sutra lesz, mely még száz évig fennmarad.
A Sutra lejegyzésének időpontja kb. Kr.e.150-re esik, arra az időre amikor a Hybrid-Sanskrit nyelvű Sarvastivada-Vinayát is lejegyezték. Az Amitabha Sutra szintén ezen a nyelven van írva, és a Mahayana legrégebben lejegyzett Sutrái közé tartozik.
Kínaira 402 körül forditotta le Kumarajiva. Három forditása volt, az egyik elveszett, a másik fennmaradt Sutrát Hsüan Tsang fordította. Ez valamivel hosszabb a Kumarajiva-féle fordításnál, és részleteiben némileg különböző.
Egy Sanskrit nyelvű példányt Japánban is találtak, amely valószínüleg Ennin révén került oda a Heian korszakban (794-1185). Ezt a szöveget az Edo korszakban (1773-ban) kinyomtatták, és ez jelent meg Max Müller fordításában angolul.
Az Amitabha Sutrát a Buddha Shravastiban mondta el, a Jetavanaban: a Sutra név szerint tizenhat arhatot sorol fel, közöttük Anandát és Rahulát is.
Korábban utaltunk arra, hogy Mahakashyapa ki akarta zárni Anandát az arhatok közül, nem akarta elismerni, hogy Ananda már a Buddha parinirvánája előtt elérte az arhatságot. Ananda ezt visszautasította, mert arhatságát már a Buddha elismerte. (Mahakashyapa nem bölcsességénél, hanem koránál fogva lett a Buddha egyik főtanítványa. Durva modora miatt több szerzetesnő elhagyta a Sanghát.  Mivel ekkor már Shariputra és Mahamaudgalyayana is halott volt, csak egy valaki állt Mahakashyapa útjában: Ananda. Őt kellett most diszkreditálni, hogy a hőn áhitott célt, a Sangha vezetését megszerezze.)
Mivel ebben a Sutrában Ananda az arhatok között van említve, ez bizonyosság a számunkra, hogy ez egy hiteles, Ananda által elmondott Sutra. A Meditációs Sutra ugyan nem sorolja fel az arhatokat, de a Vaidehi kirélynéhoz a levegőben repülő szerzetesek között ott van Ananda is. Ez utalás Ananda arhat voltára, mivel repülni csak az arhatok tudnak, a szentség három alacsonyabb fokán állók nem.
A Végtelen Élet Sutrájának szövege szerint Ananda nem tartozott az arhatok közé, (E Sutra szövege még több ellentmondást is tartalmaz, amivel később még foglalkozunk.)
 
A Sutra a bodhisattvák közül négyet sorol fel név szerint, ezek Manjushri, Ajita, (Maitreya), Gandhastin és Nityodukta. E négy bodhisattva név szerinti emlitése nem véletlen, mint ahogy Ananda nevének említése az arhatok között sem a véletlen műve.
Manjushri bodhisattva születését tíz nagy jel kísérte, ezek közül az első hármat említjük:
 
1. Születésekor hatalmas fény töltötte be a szobát, mely nem származott a Naptól, vagy a Holdtól, sem a csillagoktól. Vagyis, ez a Tiszta Föld fénye volt.
2. Az edények megteltek amritával, vagyis a halhatatlanság italával. (A Tiszta Föld a halhatatlanság, a Végtelen Élet Földje.)
3. A Hét Ékszer magától jött elő a földből. (Ez a Hét Ékszer található a Tiszta Földön is: arany, ezüst, lapis-lazuli, kristály, bíbor-gyöngy és karneol.) Az ékszerek közül - ahogy már említettük - az első négy a Gunaparamiták jelképe.
 
Ajita "Győzhetetlent" jelent és Maitreya másik neve. Maitreya a Tusita mennyben van, és Buddhaként való eljövetelére vár. Bizonyára azért van jelen, hogy a Sutrát előadja majd a Tusitában. Mint a Végtelen Élet Sutrájából tudjuk, Ajita (Maitreya) Ananda mellett szintén letéteményese a Tiszta Föld tanitásának. Mint ahogy a Tiszta Föld lakói naponta fölkeresik a különböző Buddha-birodalmakat, úgy Maitreya is felkeresi naponta a Tiszta Földet. Ő a Tiszta Föld Iskola pátriárkája az egész Saha-világban.
A Sutra tanításakor ugyancsak jelen van Sakra (Indra) az istenek királya, valamint az egek számtalan lakója. A Sutrában a Buddha Shariputrát tanítja a Tiszta Földről.  Elmondja, hogy "Innen tőlünk Nyugatra, százezer millió Buddha-birodalmon is túl, van egy világ, melyet a Legnagyobb Boldogságnak (Gokuraku) neveznek. Ezen a földön egy Buddha, Amitabha nevezetű, éppen most tanitja a Dharmát."
Mindez azt jelenti, hogy ez a Birodalom nem a "szemléletben megtisztított világ", nem egy "belső mentális konstrukció", henem egy Buddha, Amitabha által létrehozott világ, amely tőlünk egy meghatározott irányban (shiho-risso), Nyugaton van.
Shakyamuni megmagyarázza, hogy ezen a földön minden a Dharma Négy Kincsesházából van létrehozva. (A Végtelen Élet Sutrája ugyanakkor elmondja, hogy Amitabha Buddha előzőleg mint Dharmakara Bodhisattva (Dharma Kincsesháza Bodhisattva) jelent meg, és meditácioban alkotta meg a Tiszta Földet. A Dharma Kincsesháza, az azt alkotó Négy Gunaparamita éles kontrasztban áll a Sahavilág négy jellegzetességével:
 
Saha-világ: Anitya (állandótlanság) Dukha (szenvedés) Anatman (én-nélküliség) Asubha (tisztátalanság).
Tiszta Föld: Nitya (Állandóság) Sukha (áldás, boldogság) Atman (Igazi Én) Subha (Tisztaság).
 
A Sutra leírja a Tiszta Földön található tavakat, lótusz-virágokat, pavilonokat, a Mandarava-virágokat, a transzformáció útján létrehozott madarakat. Ezek a madarak "Tiszta és örömteli hangon hirdetik az Öt Gyökeret, az Öt Hatalmat, a Bodhi Hét Részét, a Bölcsesség Nyolc Útjának Részeit, s úgy más Dharmákat mint ezeket."
Ha megfigyeljük, ezek a tanítások mind a Nikayák tanitásai. Ez azt jelenti, hogy a Tiszta Föld tanítása Shakyamuni tanítása, és még abból az időből származik, amikor a Theravadin eretnekség még nem hóditott tért. Mindezt támogatja még természetesen a Négy Gunaparamita tanítása is.
Ezután Shakyamuni elmondja, hogy ezt a Buddhát azért nevezik Amitabhának, mivel fénye beragyogja a Tíz Világtájat, Amitayusnak pedig azért nevezik, mert úgy az Ő, mint az Ő népének élete végtelen. (Itt jegyezzük meg, hogy az a nézet, miszerint Amitayus a hosszú élet Buddhája, helytelen. Amitayus a Végtelen Élet, a Halhatatlanság Buddhája, amit a kezében tartott amritakalasha, a halhatatlanság italának korsója is jelképez. A hosszú élet Buddhája az ún. Orvos-Buddha.)
Amitabhának "fölmérhetetlen sokaságú Shravaka tanitványa van, mind Arhatok, számuk megszámlálhatatlan: ugyanígy a Bodhiszattvák gyülekezete." Ezek a lények mind Avaivartikák. Az Avaivartikák azok, akik a már megtett úton az elért fokozatból nem esnek vissza.
Már a Hinayanában is vita tárgya volt, hogy az Arhatok visszaeshetnek-e, vagy nem. A Buddha eredeti tanítása szerint nem hogy az Arhatok, hanem már az azok alatt álló Anagaminok sem esnek vissza, mert az Akanishta Dharmadhatuban (a Samsara legfelsőbb fokozata) születnek újra, és innen térnek be a Nirvánába. A "Nirvánába térés" egyenlő a Tiszta Földön való születéssel Shan Tao szerint. Bodhisattvák esetében a hetedik Bodhisattva-fokozat beteljesítése egyenlő a "vissza nem
eső" (Avaivartaniya) állapot elérésével. A Nembutsu útján járó közönséges ember (bonpu) ugyanezt éri el Amitabha segítségével. (jap.Tariki, vagyis a "más segítsége".) Ezért meg kell fogadnia: " Ebben az Országban akarok születni."
 
"Shariputra, nem elég ha valaki csak jócselekedetek, áldások, néhány jó gyökér és okozati kapcsolatok birtokában van hogy születést érjen el ezen a földön. Shariputra, ha a Jó Család egy fia vagy lánya ha hallja Amitabha nevét és emlékezetében tartja akár egy napig, két napig, három, négy, öt napig, hat napig vagy hét napig, szívét meg nem zavarva. MEGTARTVA A NEVET BŰNEI ELTÖRÜLTETNEK. EZ A KARMIKUS EREDMÉNYE  A SOK JÓ GYÖKÉR ERÉNYÉNEK: mikor ez a személy elér az élet végére Amitabha és a szentek gyülekezete meg fog jelenni elötte, és a Legnagyobb Boldogság Földjén fog születést elérni."
A fenti idézet nagy betükkel írt része a fennmaradt Sutra-példányokból hiányzik. Honen irja a Senchakushu 13. fejezetében, hogy ezek a szavak (huszonegy kínai szókép) egy kősztélén találhatók Hsiang -yang városában, melyre Chen Jen-ling az egész Amitabha Sutrát bevéste. Ahogy a Buddha mondja tehát, "néhány jó gyökér" birtokában nem lehet a Tiszta Földre eljutni, SOK JÓ GYÖKÉR  birtokában viszont igen. A SOK JÓ GYÖKÉR pedig nem más, mint Amitabha nevének recitálása.
Ezek után Shakyamuni elmondja, hogy ahogyan Ő most beszélt Amitabha Buddháról, éppen úgy tesznek a Hat Világtáj Buddhái is tanúságot Amitabha Buddha mellett, hogy az Ő tanítása igaz. (A Hat Világtáj Buddhái tulajdonképen azonosak a Tíz Világtáj Buddháival, amennyiben a Hat Világtájba beleértjük a négy mellék-világtájat is.)
Shakyamuni kijelenti, hogy az e Sutrában közölt Dharmát "az egész világ vonakodik elhinni." Mivel a Tiszta Föld Dharmát (Jodomon) - már a Buddha korában - dacára egyszerüségének, vagy éppen egyszerűsége miatt - vonakodtak elhinni, a Buddha e vonakodóknak hirdette az ún. Bölcsek Dharmáját. (Shodomon). Honen ezért tekintette a Jodot "azonnali" a Shodot pedig "fokozatos" tanításnak az eredmény elérése vonatkozásában.
Honen Shonin a Senchakushu 16. fejezetében idézi Shan Tao-t a fentiekre vonatkozóan:
 
"A Világ Tiszteltje tanította a Dharmát, és a Tanítás bevégzésében tanitványaira bízta Amitabha Buddha Nevét. De ebben a korban amikor az Öt Beszennyező (Panchakashaya) növekszik, mikor a kételkedés és rágalom sokasodik, amikor papok és laikusok lebecsülik a Dharmát, senki sem akar e Tanításra hallgatni. Mikor látják hogy valaki ezt gyakorolja, mérges harag árad szét bennük. Lebecsülve "upayanak" nevezik ezt a Tanítást és egymással versengenek a gyülöletében. Ily módon ezek az icchantikák és vakon születettek megsértik az azonnali tanítást, és ezért örökké elmerülnek (a Samsarában)."