JODO SHU buddhista terminológia

AMIDA BUTSU
A Végső Realitás. (Mint Amitabha Dharmakaya). Amida a Végtelen Fény (AMITA-ABHA) és a Végtelen Élet (AMITA-AYUS) Buddhája. Úgy Vasubandhu, mint Donran, Doshaku, Zendo és Honen szerint a szubsztancia, a Végső Igazság maga, a valóban szubsztanciálisan létező Tiszta Földdel együtt. Shakyamuni Buddha Amida megtestesülése (Nirmanakaya) a mi világunkban. Amida Buddha minden lények megváltója, és az Örök Élet forrása.

AMIDA-KYO
Ismeretes úgy is, mint a Sukhavativyuha, vagy mint a Kisebb Sutra, vagy Amitabha Sutra. Leírja a Tiszta Föld gyönyörű tájait, ezen felül meghatározza a Tiszta Föld fekvését földünk viszonylatában, és kijelenti, hogy Amida ott most tanítja a Dharmát, mindezekkel rámutatva, hogy Amitabha és Tiszta Földje nem puszta mentális elképzelés.
Ez a Sutra a Tiszta Föld Iskolában a leggyakrabban olvasott szent szöveg.

ANRAKU SHU
A Béke (An) és Boldogság, v. Áldás (Raku) Birodalmának Vallása. A Tiszta Föld Iskola (Jodo Shu) egyik elnevezése.

ASHURA-DO (AZ ELLEN-ISTENEK VILÁGA)
A harag, a gyűlölet és az önhittség világa, ebből kifolyólag az örökös harc birodalma. A női Asurák rendkívül szépek, a férfi Asurák rendkívül csúnyák. Állandóan harcban állnak az Istenek (Devák) Világával. Ezenkívül megjelennek még a különböző Dharma Birodalmakban, így az Emberek, és Állatok Világában is. Mindig vezetők akarnak lenni, vezetettek soha. Az Állatok között megjelenő Asurák mindig ragadozók (sasok, tigrisek, stb.) Az Emberi Világ Asurái vagy jók, vagy rosszak. A jók katonák és a törvények betartását segítők, a rosszak tolvajok, banditák, gyilkosok.

BUTSUDAN (HÁZI OLTÁR)
Fából készült oltár, amire a középpontban Amida Butsu képét v. szobrát helyezik el, a két Bodhisattva, Kwannon és Seishi között, úgy hogy Kwannon Amida bal oldalán, Seishi a jobb oldalán foglaljon helyet. Itt helyezik el az elhunyt hozzátartozók lélektábláját (ihai) is továbbá a füstölő-edényt, gyertyatartókat, virág-vázákat, továbbá a fa-halat, melyet a Sutra - recitáláskor, vagy a Nembutsu recitálásakor az ütem tartására használnak. A napi, meghatározott időben végzett recitálásokat itt tartják.

CHIKUSHO-DO (AZ ÁLLATOK VILÁGA)
A kapzsiság, mohóság az állatok világába vezet. Butaság, önzés, szemérmetlenség jellemzi ezeket a lényeket. Gyermekek és szülők egymást nem ismerik, egymás ellen küzdenek, teljes sötétségben élnek.

GAKI-DO (AZ ÉHES KÍSÉRTETEK VILÁGA)
Az itt élő lények állandóan éhesek és szomjasak, torkuk keskeny, mint a tű, ezért ételt lenyelni nem tudnak, a víz szájukban tűzzé válik. Az irígyek és önzők a kísértetek világába hullanak.

GASSHO
Alapvető buddhista gyakorlat, a két kéz nyitott tenyerekkel való összetevése, az ún. Namaskara Mudra. A hívőnek a Tiszta Földre való jutását jelképezi a Nembutsu gyakorlása szerint (NAMU AMIDABUTSU) melyben a NAMU a hívőt jelképezi. Ezenkívül az összeszedettség jelképe, mielőtt kezünket összetennénk, tíz gondolatunk van (tíz ujjunkra gondolva), összetéve csak egy, a régi buddhista mondás szerint.

GOKURAKU JODO (A BÉKE ÉS ÁLDÁS TISZTA FÖLDJE)
Amida és Bodhisattváinak lakóhelye, a Nyugati Tiszta Föld. Nem jelkép, hanem a Samsárán kívül létező egyetlen szubsztanciális valóság, ennek a kiemelésére szolgál a "Nyugati" jelző is. Itt születnek a hívők egy Lótusz-virág kelyhében, és innen már nincs visszaesés a Samsara létforgatagába.

GYOKI-E
Honen Shonin Tiszta Földre való távozásának emlékünnepe. (1212.jan.25.) A Jodo Shu templomokban minden hó 25.-én megünneplik. Az egyik legfontosabb Jodo Shu szertartás.

HANATATE (VÁZA)
A Buddha bölcsességét jelképezi. Seishi Bodhisattva mint a Buddha bölcsességének megnyilvánulása, szimbólumként a homlokán viseli.

ICHIMAI KISHOMON
Az "Egy Lapos Dokumentum", melyet Honen halála előtt két nappal írt, tanítványa, Genchi kérésére. Honen tanításának rövid összefoglalását, és megerősítését tartalmazza.

IHAI
Emlék-, v. lélek-tábla, amely tartalmazza az elhunyt nevét, halála dátumát, korát és Dharma-nevét. Az elhunytnak a Tiszta Földön való születését jelképezi, valamint a Tiszta Földön lévő hozzátartozóval való kapcsolatot. Egy ilyen táblát a családnak adnak, a másikat pedig a templomban őrzik.

JODO (TISZTA FÖLD)
Az elnevezés a kínai "Ching-tu" fordítása. Több tiszta föld is van, mint pl. Aksobhya Buddháé keleten, ez az Abhirati Barlang, vagy Kuan Yin Potaraka-Hegye, vagy Vairocana Buddha Paradicsoma, (a Shingi Shinginban), vagy Maitreya Paradicsoma, a Tusita.
A Tiszta Föld buddhizmusban a hívő legfőbb célja a Jodoban való születés.- (Ojo). A Tiszta Föld Sutrák különböző módon írják le a Jodot. Az Amida-kyoban a neve Gokuraku, a Legnagyobb Áldás Földje, messze földünktől Nyugaton, és a Samsarán kívül van. Ide kerülnek a Nembutsu követői Amida segítségénél fogva.

JODO SANBUKYO
A Tiszta Föld Iskola "Három Sutrája", Honen álltal egy tanításba foglalva. Az első a "Végtelen Élet Sutrája (Muryoju Kyo), a második a Meditációs Sutra (Kammuryoju-Kyo), a harmadik az Amida Sutra (Amida-Kyo). Vasubandhunak a Végtelen Élet Sutrájához írott kommentárjával (Jodoron) a fenti négy szent-irat képezi a Jodo Shu Kánont.

JUZU
Golyókból készült imafüzér (mala) amit a Nembutsu recitálásánál számolásra, vagy csak annak jelképére használnak. Kristályból, üvegből, gyöngyből, elefántcsontból, fából stb. készül. A juzu nélküli recitáció tiszteletlenség számba megy.

KAIMYO (DHARMA-NÉV)
A Dharma-nevet akkor adják, mikor valaki 1. menedéket kap a Dharmában, 2. leteszi az Ötös Fogadalmat, 3. leteszi a Bodhisattva Fogadalmat, 4. papi, v. szerzetesi felavatásban részesül, 5. halál utáni nevet kap, amely a Tiszta Földön való születést jelképezi.
Minden Jodo Shu templom alapítójának van egy emléknapja: az ezen a napon rendezett emlék-szertartás elnevezése.

KANMURYOJU-KYO
Más néven Amitayur-Dhyanasutra, v. Meditációs Sutra. Tartalmazza a Tiszta Föld leírását, az Amitayusról és a Tiszta Földről való tizenhat meditációt, valamint a kilenc születési fokozat leírásait azzal a megerősítéssel, hogy bárki újraszülethet ezen a földön aki recitálja a Nembutsut: NAMUAMIDABUTSU.

KOURO (ILLATSZER-ÉGETŐ)
Füstölő-serpenyő az illatszerek elégetésére. Amida könyörületességét jelképezi.

KUYO
A Hármas Drágaság tiszteletére tartott szertartás, vagy a halottakról való megemlékezés szertartása.

MURYOJU-KYO
A Végtelen Élet Sutrája, v. a Nagyobb Sukhavati-vyuha. Amida negyvennyolc fogadalmát írja le.

NEMBUTSU
Kínaiul Nien-fo. Két kínai írásjeggyel írható le, az egyik a NEN, mely koncentrációt, emlékezést, recitálást jelent. A másik a FO, melynek japán olvasata BUTSU, vagyis Buddha. Így a Nembutsu jelentése: a Buddhára való emlékezés, v. koncentrálás, v. nevének recitálása.

NIN-DO (AZ EMBEREK VILÁGA)
A Hat Világban való születések közül legkedvezőbb az emberi születés, mivel az emberek tudják leginkább felismerni a lét szenvedésteli voltát. Az Istenek nem ismerik a szenvedést, így kevésbé képesek megérteni a Buddha-Dharmát. Az Emberek se nem túl rosszak, se nem túl jók, de igyekezettel képesek a harmónia kialakítására. Ha jócselekedeteik kerülnek túlsúlyba, úgy az Emberek, vagy az Istenek Világában születnek újra, ha a rosszak, úgy az Asurák, Poklok, Kísértetek, vagy az Állatok Világába hullanak.

ROKU-DO (A HAT VILÁG)
A lények addig keringenek a Hat Világban, míg szabadulást nem nyernek. Amida Tiszta Földje a Hat Világon kívül van, aki ide kerül, örökre megszabadul a szenvedéstől. A Hat Világ Birodalmai a Pokol, (Jigoku-do), a Kísértetek Világa, (Gaki-do), az Állatok Világa, (Chikusho-do), az Asurák Világa, (Ashura-do) az Emberek Világa, (Nin-do) és az Istenek Világa, (Ten-do).

SHAKYAMUNI BUDDHA
Amida Buddha megjelenése (Nirmanakaya) világunkban, abból a célból, hogy a Tiszta Föld tanítását közölje velünk. A többi tanítás csak kommentár jellegű. A Jodo Shu a Buddha születésnapját (Hana Matsuri) május 8.-án, megvilágosodását december 8.-án (Jodo-e) Nirvanáját február 15.-én ünnepli.

SHOKUDAI (GYERTYATARTÓ)
A gyertya lángja a Buddha nagylelkű szívét jelképezi.

SHONIN
A buddhista papok tiszteleti címe, hasonlóan a "Roshi", vagy a "Sensei" cimhez: Tisztelendő.

TACCHU
Kisebb melléktemplom, a nagytemplommal egybeépítve, vagy annak közelében.

TEN-DO (AZ ISTENEK VILÁGA)
Az Isteneknek (Devák) nincs gondjuk semmire, boldogságban élnek, amire vágynak elérik. A Dharma gyakorlására bár képesek lennének, de mivel szenvedést nem ismernek, ennek nem érzik szükségét. Bár több százezer, vagy millió évet is élhetnek, de mégis halandók. Következő életükben emberként születnek. Az a buddhista aki betartja az Öt Előírást, csak Emberként és Istenként születik. Aki ezen kívül Amida Buddhához fordul menedékért, az a Tiszta Földön születik, ahonnan már nem kell visszatérnie a Hat Világba, vagyis a Samsarába, mert a Tiszta Földön való születés az Örök Életet jelenti.

NAMO AMITABHA !
Anraku
a Nembutsu világi szerzetese.