Bodhicitta
AVALOKITESHVARA BODHISATTVA DHARANIJA,
A NAGY KÖNYÖRÜLET DHARANIJA

A teljes címe : AZ EZER-KEZÜ, EZER-SZEMÜ A VILÁG HANGJAIRA FIGYELŐ BODHISATTVA, MÉRHETETLEN, HATALMAS, NAGY,  TÖKÉLETES, TELJES, AKADÁLYTALAN NAGY EGYÜTTÉRZÉSÉNEK SZÍV-DHARANIJA.

NAMO RATNA TRAYAYA
NAMO ARYA AVALOKITESHVARAYA
BODHISATTVAYA
MAHASATTVAYA
MAHAKARUNIKAYA
OM
SABALAVATI
SUDHANATASI
SUDHANATASYA
NAMAS KIRIVANIMAM
ARYA AVALOKITESHVARA LAMTABHA
NAMO NILAKANTHA SRI
MAHAPATASAMI
SARVATODHUSUPHEM
ASIYAM
SARVASADA
NAMA BHAGA
OM
AVALOKI
LOKATE
KALATI
ESILI
MAHA BODHISATTVA
SABO SABO
MARA MARAMASI MASI RIDHAYUM
GURU GURU GAMAM
TURU TURU BHASIYATI
MAHA BASHIYATI
DHARA DHARA DHIRINI
SVARAYA JALA JALA MAMA BHAMARA
MUDHILI
EDYEHI
SINA SINA
ALASIM
BHALASARI
BHASA BHASIM
BHARASAYA
HULU HULU PRA
HULU HULU SRI SARA SARA
SIRI SIRI
SURU SURU
BUDHI BUDHI BUDHAYA
BUDHAYA MAITRIYE
NILAKANTHA TRISARANA
BHAYAMANA SVAHA
SITAYA SVAHA
MAHA SITAYA SVAHA
SITAYAYE SVARAYA SVAHA
NILAKANTI SVAHA
PRANILA SVAHA
SRU SIDHA MUKHAYA SVAHA
SARVA MAHA ASTHAYA SVAHA
CAKRA ASTHAYA SVAHA
PADMA KESAYA SVAHA
NILAKANTE PANTALAYA SVAHA
MOBHOLISANKALAYE SVAHA
NAMO RATNA TRAYAYA
NAMAH ARYA AVALOKITESHVARAYA
OM
SIDYANTU MANTRA PATAYE SVAHA