Japán Tiszta Föld mesterek

EON (6.-7.szd.)

Eon volt a Tiszta Föld buddhizmus első terjesztője Japánban. Ono no Imako követtel együtt ment Kínába, ahol hosszú időt töltött. Visszatérése után 639-ben a Végtelen Élet Sutráját kezdte el magyarázni, amely az első buddhista tanmagyarázat volt Japánban. A hagyomány szerint a Shanron szekta szerzetese volt.

CHIKO (709-780)

Szintén a Shanron szektához tartozott. Ő írta Japánban az első értekezést a Tiszta Földről. Ez a munka Tan Luannak a Végtelen Élet Sutrájáról írt kommentárjának a kommentárja volt. (A kommentárok kommentárja meglehetősen elterjedt műfaj a vallásos irodalmakban). Ez a kommentár a koreai buddhizmus befolyását mutatja.
A Shanron szekta Tiszta Föld tanítása később a Shingon szektához (Daigoji-templom) került.

ENNIN (794-864)

Ennin a japán Tendai szektát alapító Saicho tanítványa volt. A Tendai gyakorlata a Lótusz Sutrán alapszik, de mint eklektikus tanítás helyt adott a Tiszta Föld gyakorlatoknak is, bár a Tiszta Földet saját tanításai szerint értelmezte. Így a tanításban, (és vizuális gyakorlataikban) Hui Yuan és Tzu Min vonalát követték.
Ennin vitte Japánba Fa Chao öt - tónusú Nembutsu - recitációját.

KUYA (903-972)

Császári hercegként született, és már gyermekkorában szerzetes lett. A Tendai szekta "Kuya" nevű al-szektájának megalapítója. Állandóan Amitabha nevét recitálta, ezért "Nembutsu hijiri"-nek (Nembutsu Szentnek) nevezték. Vándor tanítóként járta az országot, zarándoklatokat szervezett a szent helyekre, megjavíttatta az utakat és hídakat, kutakat fúratott. 938-ban Kyotoban telepedett le, és az Amidizmust tanította és gyakorolta.
Ichi no Shonin-nak (Első a Szentek Közt) vagy Amida hijiri-nek (Amida Szentje) nevezték.

SENKAN (?-984)

Egy kb. 20 soros himnuszt írt Amitabha tiszteletére, mely csakhamar igen népszerű lett.

ENSHO (10.szd.)

Az Enryakuji templom főpapja volt. Halálos ágya mellé állíttatta Amida és Sonsho szobrait, majd ezek kezeire fonalat kötött, amelyek végeit saját kezében tartotta. Eképpen ő lett az első japán, aki követte a régi indiai bölcsek példáját, amikor a halállal találkozott. (Általában öt színű fonalat használtak, a fonal egyik vége Amida szobrának bal kezére, a másik vége a haldokló hívő jobb kezére volt kötve.)

RYOGEN (10. szd.)

A Tendai szekta pátriárkája volt. Az ő munkája a Gokuraku Jodo Kuhon Ojo-gi. (A Tiszta Földön Való Születés Kilenc Kategóriájának Kommentárja.)

GENSHIN (942-1017)

A mai Nara prefekturában született, Taimanasatoban, családi neve Urabe. Apja halálos ágyán kérte, hogy legyen szerzetes, hogy őt a megvilágosodáshoz vezesse. Hat éves korában a Hiei-hegyre került, ahol Ryogen tanítványa lett. 13 éves korában avatták szerzetessé, akkor kapta a Genshin nevet. Murakami császár (15 éves korára !) udvari prédikátorrá nevezte ki. Prédikációi mindenkire nagy hatással voltak. A császár sok selyem-tekerccsel ajándékozta meg, amit elküldött anyjának. Anyjától azonban szidást és figyelmeztetést kapott, hogy nem szabad haszonért, hírért munkálkodni. A figyelmeztetés nagy hatással volt rá. Később megírta Kanjin Ojo Ge c. munkáját, és ezt elküldte anyjának, hogy megmutassa neki a Tiszta Földre vezető utat.
Negyvenkét éves korában kezdett neki Ojo Yo Shu c. munkájának. Ez a Tiszta Földről szóló passzusok kigyűjtése a Tripitakából. Ez a munka világosan megkülönböztette az Amidizmust a Bölcsek Iskolájától, bár Genshin maga külsőleg soha nem lépett ki a Tendai szektából.
Több Tendai és a Tiszta Föld tanításairól szóló könyv maradt fenn utánna, mégis egy rövid hitvallás, a Yokawa Hogo volt az, amit az Amidisták leginkább szívükbe zártak. Ebben az Amitabhaban való rendületlen hitét és bizalmát fejezte ki.
Az Ojo Yo Shu tíz fejezetből áll. Az első fejezet a Hat Világban (Samsara) élő lények nyomorúságát írja le, a második a Tiszta Föld boldog lét-állapotaival foglalkozik. A harmadik felszólít arra, hogy Amitabha Tiszta Földjén keressünk születést, és a szent iratokkal bizonyítja, hogy Amitabha Paradicsoma fölülmúlja a többi Buddha-birodalmakat, (Buddha-kshetra) és Maitreya Tusita-egét. A további fejezetek a Nembutsu helyes gyakorlatáról, és annak fontosságáról szólnak.
Az Ojo Yo Shu, bár alapjaiban belül van a Tendai buddhizmus Tiszta Föld tanításain, mégis figyelembe veszi Tao Cho és Shan Tao tanításait.
Belül van olyan értelemben, hogy felsőbbrendűnek tekinti a meditativ vizualizációt, mint a Nembutsu recitálását. A tradíción belül marad azzal is, hogy a Tiszta Föld gyakorlatokat csak mint kiegészítő, vagy csak segéd-gyakorlatokként értelmezi.
Genshin mégis nagy hatást gyakorolt Honenre azzal, hogy kiemelte Amitabha megváltó hatalmát, amivel a Dharma Eltűnésének Korában élő, tudatlan, eltévelyedett emberek (bonpu) szabadulást érhetnek el a Tiszta Földön születve.

RYONIN (1073-1132)

Ryonin a vándorló Amidista szerzetesek útján járt, ún. Nembutsu Hijiri volt. Tanításait a Tiszta Föld Himnuszaira (Shomyo) alapozta. A Tendai egyik exoterikus irányzatának, az Ohara al-szektának leszármazási örököse volt, amit Eiku-nak, Honen későbbi tanítójának adott át. Miután 29 évig tanulmányozta a Tendai tanításait, Amitabha Buddhától azt a tanítást kapta, hogy "Egy ember annyi, mint mindenki, mindenki annyi, mint egy ember, egy gyakorlat minden gyakorlat, minden gyakorlat egy gyakorlat." Ennek alapján alapította meg a Yuzu Nembutsu Iskolát. A Yuzu körbenjárást jelent : a mi recitációnk inspirálja a többiekét, a többieké a miénket, így segitjük egymás születését a Tiszta Földön.
Ryonin nem a Tiszta Föld Sutráira, hanem a Lótusz Sutrára és az Avatamsaka Sutrára alapozta tanításait.

EIKAN (1033-1111)

Eikan a Shanron szekta szerzetese volt, de több munkája szól a Tiszta Földről. (Pl.az Ojojuin, vagyis a "Tiszta Földön való születés tíz oka".) Ezekben a munkáiban "Eikan, a Nembutsu Iskola Szerzetese"-ként jelöli meg magát.
Eikan szerint, ha valaki összeszedett elmével recitálja a nembutsut, akkor képes lesz arra, hogy születést érjen el a tiszta földön. Eikan az Ojojuin-ban többször is idézi Shan Tao-t a recitált Nembutsuval kapcsolatban. Megerősíti, hogy a Nembutsu recitálása megszabadít a bűnöktől, így a Tiszta Földön való születés bárki előtt nyitva áll. Eképpen a a recitativ Nembutsut a Genshin álltal tanított meditativ Nembutsu fölé helyezi.
Ugyanakkor Eikan tanítása a Tiszta Föld gyakorlatainak még mindig csak másodlagos szerepet tulajdonít, vagyis segédeszköznek tekinti a Samadhi felkeltésére.

CHINGAI (1092-1152)

Eikanhoz hasonlóan a narai Todaiji templom szerzetese volt. Eikan halála után írta meg a Bodaishinshu és a Ketsujo Ojo Shu c. munkáit. Tanítása szerint Amitabha nevének recitálása megváltáshoz vezet.
Nézete szerint, - mely a Shanron tanításával megegyezett - a recitáció közvetlen célja a Bodhicitta felkeltése, és ez vezet el a Tiszta Földön való születéshez. Honen szerint a közvetlen ok Amitabha fogadalma. (Hongwan)

KAKUBAN (1095-1143)

Kakuban a Shingon szekta szerzetese volt. Munkája az Amida Hishaku, a Tiszta Föld Iskola tanításainak ezoterikus interpretációja.
Kakuban szerint Amitabha és Mahavairochana azonosak, így Tiszta Földjük is azonos. Az általa alapított szekta a Shingi Shingon.

(Rev.Dr. Ősz Lajos/Anraku)